تست شخصیت شناسی

آزمون رایگان لنگرگاه مسیر شغلی

جمله‌ها را بخوانید و ببینید تا چه حد شما را توصیف می‌کنند.

به هر یک از جمله‌ها امتیازی بین ۱ تا ۶ بدهید.

گزینه ۱ یعنی این‌که این جمله اصلاً به من ربطی ندارد و توصیف من نیست”

و گزینه ۶ یعنی این‌که این جمله دقیقاً من را توصیف می‌کند.

[modalsurvey id=”622896256″ style=”flat”]