برنامه های عضویت

سبک ۰۱

بهترین قیمت برای شما!

رایگان

۰
/ماهانه
 • دوره های شامل: ۱
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
انتخاب محبوب همه

شروع

هزارتومان
۱۹
/ماهانه
 • دوره های شامل: ۳
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد آموخته شده

گروهی

هزارتومان
۲۰
/ماهانه
 • دوره های شامل: ۱۰
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

شرکت، پروژه

هزارتومان
۲۹
/ماهانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده

رایگان

۰
/سالانه
 • دوره های شامل: ۱
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
انتخاب محبوب همه

شروع

هزارتومان
۱۹۰
/سالانه
 • دوره های شامل: ۳
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد آموخته شده

گروهی

هزارتومان
۲۰۰
/سالانه
 • دوره های شامل: ۱۰
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده

شرکت، پروژه

هزارتومان
۲۹۰
/سالانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکd
 • رکورد یادگیرنده

سبک ۰۲

بهترین قیمت برای شما!

پایه

تومان
۱۹۰۰۰
/ماهانه
 • دوره های شامل: ۱
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • برای همیشه رایگان امتحان کنید!
انتخاب محبوب همه

پیشرفته

تومان
۴۹۰۰۰
/ماهانه
 • دوره های نامحدود
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تکی
 • رکورد یادگیرنده

بهینه

تومان
۲۹۰۰۰
/هفتگی
 • دوره ها شامل: ۱۰
 • دوره انفرادی
 • دسترسی کامل به دوره تک
 • رکورد یادگیرنده